Beleidsverklaring

Dé Zonnepaneleninstallateur, gevestigd aan Papenvoort 2a

Dé Zonnepaneleninstallateur is een eenmanszaak en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65764110 en is gevestigd aan de Papenvoort 2A (9447TV) te Papenvoort.

Contactgegevens:
www.dezonnepaneleninstallateur.nl
Papenvoort 2a
9447 TV Papenvoort
0592 – 25 05 05

Beleidsverklaring

Met deze beleidsverklaring geeft ondergetekende aan dat, de bescherming van de gezondheid, het voorkomen van risico’s, de verzorging van voorlichting en onderricht, de organisatie van middelen en de bevordering van het welzijn, zowel van/voor eigen werknemers als ook derden, in ons bedrijf een hoge prioriteit heeft. Daarnaast is de kwaliteitsgedachte de basis van ons denken.

Ditzelfde geldt ten aanzien van onze zorg om door het bevorderen van een verantwoord gedrag, waar mogelijk, schadelijke beïnvloeding van het milieu te voorkomen.
Uitgangspunt van het beleid is tenminste te voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

De doelstellingen van ons beleid zijn:

  • Dat iedere werknemer bij de uitvoering van zijn taak er in de eerste plaats voor zorgt, dat persoonlijk letsel en materiële schade en/of verstoring van het milieu voorkomen wordt;
  • Het verzorgen van voorlichting en onderricht, zo vaak als nodig, om veilig werken als gewoon te gaan beschouwen, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld deze voorlichting en dit onderricht te volgen;
  • Afspraken met inleners en opdrachtgevers te maken zodat de veiligheidsregels en daarmee de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers wordt gerespecteerd;
  • Dat gereedschappen, machines en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruikt worden om ongevallen met of zonder letsel en ongevallen met materiële schade of aantasting van het milieu te voorkomen;
  • Een schone opgeruimde werkomgeving te bevorderen, hetgeen veilige en gezonde werkomstandigheden positief zal beïnvloeden;
  • Een hoge klanttevredenheid;
  • Afwijkingen en klachten beperken tot een minimum;
  • Continue evaluatie van onze dienstverlening en performance, teneinde een continue verbeter cyclus te bewerkstelligen.

Het is ons streven, zowel uit menselijke als zakelijke overwegingen, om alle maatregelen te nemen en middelen te verstrekken, die leiden tot een verbetering van de kwaliteit, het veilig, gezond en prettig werken, alsmede bescherming van het milieu.

De beleidsverklaring wordt minimaal 3-jaarlijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Bert Kremer
Eigenaar Dé Zonnepanelen Installateur

Mei 2021