Algemene Voorwaarden

Dé Zonnepaneleninstallateur, gevestigd aan Papenvoort 2a

Dé Zonnepaneleninstallateur is een eenmanszaak en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65764110 en is gevestigd aan de Papenvoort 2A (9447TV) te Papenvoort.

Contactgegevens:
www.dezonnepaneleninstallateur.nl
info@dezonnepaneleninstallateur.nl
0592 – 25 05 05

Adres:
Het Veld 6
9448 XC Marwijksoord

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Onder Dé Zonnepaneleninstallateur worden tevens verstaan haar werknemers en door haar ingeschakelde derden.

3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener c.q. aannemer van werk.

6. Dienstverlener: de aanbieder van producten en/of diensten aan Opdrachtgever, c.q. aannemer van werk, hierna: Dé Zonnepaneleninstallateur

7. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Diensten door Dienstverlener.

8. Producten en Diensten: de producten en diensten die Dé Zonnepaneleninstallateur aanbiedt zijn zonnepanelen, laadstations en gerelateerde producten, installatie en onderhoudsdiensten van zonnepanelen, laadstations en gerelateerde producten, alsmede aanvullende diensten.

9. Opdracht: de uitvoering en/of levering van de producten en diensten van Dienstverlener aan Opdrachtgever.

10. Aanneming van werk: de overeenkomst waarbij Dé Zonnepaneleninstallateur zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door Opdrachtgever te betalen prijs in geld.

11. Overeenkomst: de overeenkomst waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

12. Website: de website die Dé Zonnepaneleninstallateur gebruikt is https:// www.dezonnepaneleninstallateur.nl.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dé Zonnepaneleninstallateur elke overeenkomst tussen Dé Zonnepaneleninstallateur en Opdrachtgever en op elke dienst die door Dé Zonnepaneleninstallateur wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dé Zonnepaneleninstallateur aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Dé Zonnepaneleninstallateur zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Dé Zonnepaneleninstallateur is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

1. Alle door Dé Zonnepaneleninstallateur gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Dé Zonnepaneleninstallateur is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 8 weken wordt bevestigd. Niettemin heeft Dé Zonnepaneleninstallateur het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Dé Zonnepaneleninstallateur gegronde reden te weigeren.

3. Een aanbod vervalt indien het product waarop het Aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Het aanbod kan in overeenstemming met Opdrachtgever aangepast worden.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Dé Zonnepaneleninstallateur niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

5. Indien aanvaarding afwijkt van het Aanbod, is Dé Zonnepaneleninstallateur niet gebonden. De overeenkomst komt niet tot stand overeenkomstig de afwijkende aanvaarding, tenzij Dé Zonnepaneleninstallateur expliciet anders overeenkomt.

6. Levertijden in het aanbod van Dé Zonnepaneleninstallateur zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dé Zonnepaneleninstallateur niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dé Zonnepaneleninstallateur heeft aanvaard.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Dé Zonnepaneleninstallateur zal Dé Zonnepaneleninstallateur de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 8 weken geldig, daarna kan Dé Zonnepaneleninstallateur niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Dé Zonnepaneleninstallateur is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Dé Zonnepaneleninstallateur aan Opdrachtgever.

5. Het kosteloos annuleren van de overeenkomst is slechts mogelijk tot vier weken voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de dienst, doch uiterlijk tot 14 dagen voor de aanvangsdatum. Opdrachtgever is gehouden om tenminste 10% van het offerte bedrag te voldoen indien Opdrachtgever de overeenkomst annuleert. In elk geval dient Opdrachtgever de producten en materialen volledig te vergoeden (100%) welke op basis van maatwerk besteld zijn en niet geretourneerd kunnen worden. Dé Zonnepaneleninstallateur heeft het recht aanvullende schadevergoeding te eisen, bovenop de direct opeisbare vordering van tenminste 10% van het offertebedrag.

6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst werkzaamheden worden uitgevoerd.

7. Dé Zonnepaneleninstallateur is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien Dé Zonnepaneleninstallateur het vermoeden heeft dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan zijn (financiële) verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

8. Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, staat Opdrachtgever ervoor in dat de aansluiting en groepenkast van Opdrachtgever aan de NEN1010 voldoet. Indien dit niet het geval is, komen alle bijkomende kosten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Dé Zonnepaneleninstallateur een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. De overeenkomst voor het periodiek leveren van diensten wordt na afloop van de overeenkomst stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij Opdrachtgever of Dé Zonnepaneleninstallateur de overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode. Uitsluitend voor de Consument geldt dat de overeenkomst na afloop van de contractperiode daarna stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd. Maandelijks kan door de Consument worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk en tegen het einde van de maand gedaan te worden.

3. Dé Zonnepaneleninstallateur kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Dé Zonnepaneleninstallateur ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht en/of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, maar dient te voldoen aan de reeds overeengekomen betalingsverplichtingen, een en ander vermeerderd met een eventuele schadevergoeding indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Zowel Opdrachtgever als Dé Zonnepaneleninstallateur kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Dé Zonnepaneleninstallateur nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. Indien de overeenkomst tussentijds (gedeeltelijk) beëindigd wordt, zal Dé Zonnepaneleninstallateur in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien dit niet mogelijk is, en Opdrachtgever hierdoor schade lijdt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Dé Zonnepaneleninstallateur kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Indien Dé Zonnepaneleninstallateur ten gevolge van de tussentijdse opzegging schade lijdt, is Dé Zonnepaneleninstallateur gerechtigd om een direct opeisbare schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever ter hoogte van de door Dé Zonnepaneleninstallateur geleden en te lijden schade.

8. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden asbest geconstateerd wordt door Dé Zonnepaneleninstallateur is Dé Zonnepaneleninstallateur gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever direct te ontbinden. Opdrachtgever blijft gehouden het volledige bedrag te voldoen. Opdrachtgever ontvangt nimmer restitutie van reeds betaalde bedragen. Indien Dé Zonnepaneleninstallateur ten gevolge hiervan schade heeft geleden, kan Dé Zonnepaneleninstallateur een direct opeisbare schadevergoeding vorderen bij Opdrachtgever.

1. Indien overeengekomen, zal Dé Zonnepaneleninstallateur onderhoud c.q. reparaties verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen, al dan niet in een aanvullende overeenkomst van opdracht. Dé Zonnepaneleninstallateur zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan Dé Zonnepaneleninstallateur voorzien van een gedetailleerde omschrijving van de (mogelijke) oorzaak, waarna Dé Zonnepaneleninstallateur overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de gebreken naar haar beste kunnen zal herstellen. Indien wenselijk is Dé Zonnepaneleninstallateur gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden. Dé Zonnepaneleninstallateur zal alsdan niet in verzuim verkeren.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn/haar medewerking op eerste verzoek aan Dé Zonnepaneleninstallateur te verlenen.

4. Afspraken over onderhoud kunnen slechts met inachtneming van een termijn van 24 uur worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur worden kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Bij twijfel over een datum en/of tijdstip is de afspraak in de agenda van Dé Zonnepaneleninstallateur leidend.

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerk werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Dé Zonnepaneleninstallateur is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Dé Zonnepaneleninstallateur Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meerwerk werkzaamheden.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Dé Zonnepaneleninstallateur gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

4. Dé Zonnepaneleninstallateur is gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren indien dit gevolgen heeft voor de kwaliteit en/of kwantiteit voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief BTW. Voor consumenten worden prijzen getoond inclusief BTW. Wanneer Dé Zonnepaneleninstallateur op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (waaronder verstaan, maar niet beperkt tot, reis- en verblijfkosten) gerekend worden. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, wordt een toeslag gerekend zoals overeengekomen in de overeenkomst.

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, of eventuele onenigheden betreffende de interpretatie van de offerte schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Dé Zonnepaneleninstallateur gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Indien de prijswijziging het gevolg is van wet- of regelgeving, kan dit binnen drie maanden plaatsvinden.

4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten en/of producten van Dé Zonnepaneleninstallateur te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, binnen de betalingstermijn van 3 dagen, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Dé Zonnepaneleninstallateur Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Dé Zonnepaneleninstallateur een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

6. Indien Opdrachtgever een opdracht en/of overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze door Dé Zonnepaneleninstallateur is bevestigd, annuleert, krijgt Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort, behoudens het hierna bepaalde. In elk geval dient Opdrachtgever de reeds door Dé Zonnepaneleninstallateur gemaakte kosten te betalen indien Dé Zonnepaneleninstallateur reeds begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst.

7. Dé Zonnepaneleninstallateur is gerechtigd om de prijzen aan te passen, waarbij een maximale verhoging van 10 % van het overeengekomen bedrag gehanteerd wordt.

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim. Consumenten ontvangen een nadere ingebrekestelling met een nieuwe betalingstermijn en indien wederom niet voldaan aan de betalingsverplichting is een Consument in verzuim.

2. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, kan afgeweken worden van de betalingstermijn van 3 dagen. Op de offerte staat de uiterlijke betalingstermijn aangegeven.

3. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn aan Dé Zonnepaneleninstallateur doch tenminste een rente van 5% per jaar, voor zover de wettelijke handelsrente op enig moment lager zal zijn. Vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening zal Opdrachtgever ook de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

4. Indien Dé Zonnepaneleninstallateur meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5. Dé Zonnepaneleninstallateur is gerechtigd om de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dé Zonnepaneleninstallateur kan een betaling weigeren indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling wenst aan te houden.

1. Dé Zonnepaneleninstallateur zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven.

2. Bij de uitvoering van de diensten is Dé Zonnepaneleninstallateur niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de

overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Dé Zonnepaneleninstallateur is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. Dé Zonnepaneleninstallateur vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties zoals subsidies, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen is. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Dé Zonnepaneleninstallateur expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Dé Zonnepaneleninstallateur zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Dé Zonnepaneleninstallateur te vergoeden.

4. Dé Zonnepaneleninstallateur is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het dak van het gebouw (of huis) van Opdrachtgever gerenoveerd dient te worden (waaronder tevens verstaan het vervangen of repareren van dakpannen), komen de kosten hiervan enkel en alleen voor rekening van Opdrachtgever. Eerst nadat het dak gerenoveerd is, kan Dé Zonnepaneleninstallateur de werkzaamheden hervatten. Dé Zonnepaneleninstallateur is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

6. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor reserve dakpannen. Dé Zonnepaneleninstallateur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kapotte dakpannen, noch is Dé Zonnepaneleninstallateur gehouden om de kosten van nieuwe dakpannen te voldoen.

7. Indien ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden c.q. dienstverlening blijkt dat de aansluiting en groepenkast van Opdrachtgever niet voldoet aan de NEN1010, komen de hieruit voortvloeiende kosten voor risico en rekening van Opdrachtgever. Dé Zonnepaneleninstallateur kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, noch is Dé Zonnepaneleninstallateur gehouden om deze kosten te voldoen.

8. Dé Zonnepaneleninstallateur gebruikt in beginsel haar eigen materialen en gereedschappen om de producten te installeren. Indien Opdrachtgever zijn eigen gereedschap aanbiedt om de installatie te verrichten, is dit geheel voor eigen risico van Opdrachtgever. Dé Zonnepaneleninstallateur is niet aansprakelijk voor de staat waarin het gereedschap van Opdrachtgever wordt teruggegeven, en is nimmer gehouden enige vergoeding te betalen voor het gebruik van de gereedschappen van Opdrachtgever.

9. Een zonnepaneel is een natuurproduct. Elke cel zal iets andere eigenschappen hebben. Hierdoor kan er kleurverschil zichtbaar zijn na plaatsing van de zonnepanelen. Dé Zonnepaneleninstallateur is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor kleurverschil in zonnepanelen. Opdrachtgever kan Dé Zonnepaneleninstallateur dan ook niet verplichten om tot vervanging van zonnepalen over te gaan of tot het geven van een korting of vergoeding.

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd, doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Dé Zonnepaneleninstallateur of door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Dé Zonnepaneleninstallateur recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Dé Zonnepaneleninstallateur bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Dé Zonnepaneleninstallateur gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. Dé Zonnepaneleninstallateur spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Dé Zonnepaneleninstallateur.

5. De aard van de werkzaamheden van Dé Zonnepaneleninstallateur brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Dé Zonnepaneleninstallateur nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Dé Zonnepaneleninstallateur.

6. Opdrachtgever is verplicht om na de inwerkingstelling van het systeem zo spoedig mogelijk te controleren of het systeem naar wens en/of conform de offerte functioneert op een zonnige dag. Dé Zonnepaneleninstallateur is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor gemiste stroomopbrengst door bijv. een defecte omvormer, bekabeling of schade ten gevolge van een vertraging in de oplevering van het systeem.

1. Indien overeengekomen, zal Dé Zonnepaneleninstallateur onderhoud verrichten aan de geleverde producten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Dé Zonnepaneleninstallateur zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen aan de geleverde producten schriftelijk te melden aan Dé Zonnepaneleninstallateur waarna Dé Zonnepaneleninstallateur overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures het functioneren van de producten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Dé Zonnepaneleninstallateur gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Dé Zonnepaneleninstallateur.

4. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Dé Zonnepaneleninstallateur heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de producten.

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen in de offerte. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen en is beperkt tot de fabrieksgarantie van het betreffende product.

2. Dé Zonnepaneleninstallateur staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De garantie strekt nooit verder dan hetgeen door de fabrikant is aangegeven.

3. Dé Zonnepaneleninstallateur voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Dé Zonnepaneleninstallateur in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

4. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Dé Zonnepaneleninstallateur gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

5. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Dé Zonnepaneleninstallateur gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

6. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Dé Zonnepaneleninstallateur de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, naar keuze van Dé Zonnepaneleninstallateur vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds om de vervangen zaak aan Dé Zonnepaneleninstallateur te retourneren en de eigendom aan Dé Zonnepaneleninstallateur te verschaffen.

7. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dé Zonnepaneleninstallateur Opdrachtgever of derden zelf de producten c.q. zaken hebben geïnstalleerd, wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Dé Zonnepaneleninstallateur heeft behandeld.

8. Indien de door Dé Zonnepaneleninstallateur verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

1. Dé Zonnepaneleninstallateur gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. De inhoud van de privacy statement is te raadplegen via de Website.

2. Indien daarom gevraagd zal Dé Zonnepaneleninstallateur de betrokkene informeren over de privacy statement. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en andere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@apsolar.nl.

3. Indien Dé Zonnepaneleninstallateur op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

1. Alle door Dé Zonnepaneleninstallateur geleverde zaken blijven eigendom van Dé Zonnepaneleninstallateur totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Dé Zonnepaneleninstallateur gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Dé Zonnepaneleninstallateur zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Dé Zonnepaneleninstallateur zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Dé Zonnepaneleninstallateur of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dé Zonnepaneleninstallateur zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Dé Zonnepaneleninstallateur heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Dé Zonnepaneleninstallateur Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Dé Zonnepaneleninstallateur de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, leveren aan Opdrachtgever.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Dé Zonnepaneleninstallateur worden vergoed door Opdrachtgever.

7. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate verzekering van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen brand, ontploffingsgevaar, waterschade en diefstal.

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen acht dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Dé Zonnepaneleninstallateur erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Opdrachtgever.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen acht kalenderdagen na levering schriftelijk aan Dé Zonnepaneleninstallateur te worden gemeld op info@apsolar.nl. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Dé Zonnepaneleninstallateur, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Opdrachtgever bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Dé Zonnepaneleninstallateur terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Opdrachtgever het recht op reclame ter zake van die gebreken.

5. Indien Opdrachtgever zijn reclamerecht gebruikt, zal hij in overleg treden met Dé Zonnepaneleninstallateur met overlegging van relevant bewijsmateriaal. Dé Zonnepaneleninstallateur zal de reclame controleren tijdens een inspectie. Hiertoe kan Opdrachtgever een afspraak maken.

6. Opdrachtgever kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht. Ook heeft Opdrachtgever geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen.

7. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering en schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Opdrachtgever mag, tenzij op grond van door Dé Zonnepaneleninstallateur erkende reclame en door Dé Zonnepaneleninstallateur daartoe voorafgaand verleende schriftelijke toestemming, geen geleverde zaken retour zenden.

9. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

10. Indien de reclame c.q. klacht ongegrond is, kan Dé Zonnepaneleninstallateur kosten voor het onderzoek in rekening brengen bij Opdrachtgever.

1. Dé Zonnepaneleninstallateur is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Dé Zonnepaneleninstallateur wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (I) overmacht van toeleveranciers van Dé Zonnepaneleninstallateur, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Dé Zonnepaneleninstallateur zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (VII) natuurrampen, (VIII) oorlog en terroristische aanslagen, (IX) algemene vervoersproblemen (X) ziekte van Dé Zonnepaneleninstallateur en (XI) extreme weersomstandigheden; code oranje /rood (XII) overige situaties die naar het oordeel van Dé Zonnepaneleninstallateur buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

4. Indien Dé Zonnepaneleninstallateur ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal nakomen, en aan het nagekomen resp. na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dé Zonnepaneleninstallateur gerechtigd om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware het een separate overeenkomst.

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Dé Zonnepaneleninstallateur leidt tot aansprakelijkheid van Dé Zonnepaneleninstallateur die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten.

2. Dé Zonnepaneleninstallateur is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Dé Zonnepaneleninstallateur geleverde diensten.

3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Dé Zonnepaneleninstallateur per gebeurtenis per jaar uitkeert.

4. Dé Zonnepaneleninstallateur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

5. Dé Zonnepaneleninstallateur is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Dé Zonnepaneleninstallateur staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Dé Zonnepaneleninstallateur verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Dé Zonnepaneleninstallateur sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die hieruit is ontstaan.

8. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de draagkracht van het dak.

9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Dé Zonnepaneleninstallateur vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dé Zonnepaneleninstallateur binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

1. Dé Zonnepaneleninstallateur en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Dé Zonnepaneleninstallateur op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Dé Zonnepaneleninstallateur zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Dé Zonnepaneleninstallateur niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Dé Zonnepaneleninstallateur en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Dé Zonnepaneleninstallateur verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Dé Zonnepaneleninstallateur van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Dé Zonnepaneleninstallateur voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Dé Zonnepaneleninstallateur verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Dé Zonnepaneleninstallateur of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen gemeld worden via het contactformulier op de website met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dé Zonnepaneleninstallateur de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Dé Zonnepaneleninstallateur zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

1. Op de rechtsverhouding tussen Dé Zonnepaneleninstallateur en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Dé Zonnepaneleninstallateur kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Dé Zonnepaneleninstallateur en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, tenzij bepalingen van dwingend recht anders bepalen.